Pilates Eğitmenlik Talimatı

ULUSLARARASI PİLATES FEDERASYONU EĞİTMENLİK TALİMATI

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1– Bu Talimatın amacı, dünyada pilates sistemini kullanan eğitmenlerin eğitim standartlarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu Talimat, dünyada pilates sistemini kullanan eğitmenlerin eğitim programlarını ve eğitim şekillerini göstermektedir.

Dayanak

Madde 3– bu talimat 13/04/2011 tarihinde kurulan ve B.05.4.vlk.4.35.08.00./477.01.02.02/9130 sayılı karar ile onaylanan Pilates Federasyonu ana statüsündeki federasyonun kuruluş amaçları dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

b) Federasyon

Pilates Federasyonunu,

c) Federasyon Başkanı

Pilates Federasyonu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu

Federasyon Yönetim Kurulunu

e) Eğitmen

Pilates sisteminin eğitim gördüğü konuda programları başarı ile tamamlayarak Federasyonumuzdan belge alarak, eğitim verdiği kişileri, Pilates yönteminin  prensiplerine  uygun olarak çalıştıran kişiyi,

f) Eğitim Programı

Her seviyedeki eğitmen yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki konuları, ifade eder.

 

Esas Hükümler

Kurs düzenleme

Madde 5

 

(1) Pilates Eğitmenliği kursları, resmi ve özel, kurum ve kuruluşlarının Eğitmen gereksinimleri esas alınarak, Federasyon tarafından yada federasyonun izin verdiği ve sözleşme yaptığı özel kuruluşlarca yapılır kursa kayıt için öncelikle federasyon hesap numaralarına eğitim bedeli yatırılır ve yatırıldığına dair federasyon telefonla aranarak bilgi verilir, daha sonra  kayıt için gerekli bilgiler alınır ve kayıt listesine kaydedilir. EĞİTİMLER KONTENJANLI OLDUGUNDAN KAYIT LİSTESİNE KAYIT OLUNDUKTAN SONRA KAYIT İPTALİ HİÇBİR ŞEKİLDE YAPILMAZ. Eğitime katılacak kişi ya da kişiler eğitime gelemedikleri takdirde kendilerine daha sonraki bir eğitime katılma hakkı tanınır o eğitime de katılmayanların eğitim hakkı yanar. Eğitim kontenjanı en az 10 kişi en fazla 20kişi ile sınırlandırılmıştır. Kontenjan dolduktan sonra o eğitim dönemi kapatılır yeni kayıt alınmaz.                 

 

 Eğitmen eğitim kursuna katılacaklarda aranılacak koşullar

 Madde 6

 

(1) Eğitmen eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

 

a) En az ilkokul mezunu olmaları

 

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak, bulunmamak,

d) 18 yaşını doldurmuş olmak,(18 yaşını doldurmayanlar velilerinin izin yazısı ile kursa katılabilirler)

e) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan belirtilen belgeler istenir.

İstenecek belgeleri Federasyon belirler.

Eğitmen sınıflandırması

 

a)       Pilates mat eğitmeni

 

b)       Pilates reformer(3 kademeli eğitim) eğitmeni

 

c)       Pilates cadillac eğitmeni

 

d)       Pilates barrel eğitmeni

 

e)       Pilates chair eğitmeni

 

f)        Hamile pilatesi eğitmeni

 

Görev alanları

 

Madde 8

 

a)       Pilates mat eğitmeni: pilates mat eğitmenleri mat eğitimlerini tamamladıktan sonra mat üzerinde yapılan hareketleri uygulatabilirler

 

b)       Pilates reformer eğitmeni: pilates reformer eğitmenleri reformer eğitimlerini reformer-1  reformer-2 ve reformer-3  olmak üzere  üç  kademeli olup reformer üzerinde yapılan pilates hareketlerini uygulatabilirler

 

c) Pilates cadillac eğitmeni: pilates cadillac eğitmenleri cadillac eğitimlerini alarak cadillac cihazı üzerinde yapılan pilates hareketlerini uygulatabilirler cadillac eğitim programına mat ve reformer eğitim programlarını tamamlayanlar katılabilir.

 

d)       Pilates barrel eğitmeni: pilates barrel eğitmenleri barrel eğitimi alarak barrel cihazı üzerinde yapılan hareketleri uygulatabilirler pilates mat eğitimlerini almış eğitmenler başvuru yapabilirler

 

e)       Pilates chair eğitmenleri: pilates chair eğitmenleri chair eğitimi alarak chair üzerinde yapılan hareketleri uygulatabilirler. Pilates mat eğitimlerini almış eğitmenler başvuru yapabilirler

 

f)        Hamile pilatesi eğitmeni: Mat eğitimlerini alan eğitmenler başvuru yapabilirler.

 

Madde 9– Pilates Eğitmenliği eğitim programlarında yabancı Pilates Uzmanları da görevlendirebilecektir.

Gelişim semineri

Madde 10– Federasyon, her kademedeki eğitmen kurslarına ek olarak Eğitmen Gelişim Seminerleri düzenler.

 

Belge verilmesi

Madde 11- Pilates eğitmenlik programlarını bitirenlere bitirdikleri eğitim programına göre federasyon başkanının imzasının olduğu eğitmenlik sertifikaları verilir.

 

Sınav ve değerlendirme ve Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

 

Madde 12– eğitime katılanlar, teorik ve pratik olarak değerlendirilecek sınavlara girerler bu sınavlardan geçme notu 70 olarak belirlenmiştir. Bunun altında not alan kişilere 2 sınav hakkı daha verilir bu sınavlarda da geçemeyenlerin eğitimi tekrarlaması istenir. Yapılan yazılı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ve 7 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. İtirazlar otuz gün içinde Federasyon tarafından sonuçlandırılır. Uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

 

Devam zorunluluğu

 

Madde 13– eğitime katılanlar için devamsızlık süresi 4 saat yani yarım gün olarak belirlenmiştir yarım günden fazla devamsızlık yapanların belge alma hakkı kalmaz eğitimi tekrarlamak zorundadırlar. Eğitimler içinde düzenle olarak yoklama alınacak ve eğitime katılanların imza atmaları istenecektir

 

Yurt içinden ve dışından alınan eğitmenlik belgelerinin denkliği

 

Madde 14– Federasyonun kuruluşundan önce eğitmenlik belgesi alanlara başvurmaları durumunda yönetim kurulu kararı ile denklik verilecektir, başvurulara geri dönüş süresi 30 iş günüdür.

 

Yurtdışından alınan belgelerde ise aldığı belgenin fotokopisi ve pasaport fotokopisiyle başvuru yaparak yönetim kurulu değerlendirmesinden sonra denklik belgesi alabilecektir.

 

Uluslararası Eğitmen semineri

Madde 15–Federasyonun koordinasyonu ve işbirliği ile uluslararası Eğitmen seminerleri düzenlenebilir. Yurtdışına eğitim amaçlı olarak Pilates Eğitmeni gönderilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 16– Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümünde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 17– Bu Talimat yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18– Bu Talimat hükümlerini Pilates Federasyonu Başkanı yürütür.