Ankolizan Spondalit ve Pilates

Ankilozan Spondilit (AS), özellikle vertebral kolonda inflamasyonla karakterize seronegatif spondiloartropati grubunun prototipi olan kronik, sistemik romatizmalı bir hastalıktır. Bu hastalık, kalıtsal bir hastalıktır ve tedavisi yoktur. Sadece hastaların yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik ilaç ve egzersiz tedavisi önerilmektedir.

Bu araştırmanın amacı ankolizan spondilit hastalarında pilates egzersizlerinin etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini yaşları 29 - 64 yaşları arasında değişen 25 hasta oluşturmaktadır. Bu guruba günde 1 saat haftada 3 gün 12 hafta boyunca pilates egzersizleri yaptırılmıştır. Ayrıca, çalışmaya kontrol grubu olarak düzenli egzersiz yapmayan 25 hasta katılmıştır.

Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak betimsel tanımlamalara dayanan yapılandırılmamış gözlem ve görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma kapsamında hastalarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bir görüşme yaklaşık otuz dakika kadar sürmüştür. Ayrıca hastalardan sağlık durumları ve yaşam kaliteleri ile ilgili gelişmeleri yazmaları istenmiştir. Alınan notlar betimsel bir yaklaşımla analiz edilmiştir.

Sonuç olarak pilates çalışmalarına katılan hastaların ağrılarında azalma, yaşam kalitelerinde artış, kasılmalarda azalma ve kendine güven düzeylerinde artışlar gözlemlenmiştir.

Nimet KORKMAZ-Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Lale ALTAN-Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü